English
Daearyddiaeth
Hanes
Mathematics
Fideo
Links
Ffurflen Archebu Ffacs
Ffurflen Archebu Ffacs

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

D a e a r y d d i a e t h Cliciwch ar bob llun i'w chwyddo

Ymchwiliadau Daearyddiaeth (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3) Meddwl a Mathemateg (CA3)
Enghreifftiau o lyfr adnoddau'r athrawon

Adnodd Adnodd Adnodd Adnodd Adnodd
Enghreifftiau o'r llyfr adnoddau

Ymchwiliadau Daearyddiaeth (CA3)

Datblygu Sgiliau Ymchwilio mewn Daearyddiaeth Cyfnod Allweddol 3

Gan Eryl Samuel

Adnodd cyffrous newydd i athrawon ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol Daearyddiaeth.

Naw ymchwiliad wedi'u datblygu'n drwyadl a'u cysylltu i amrywiol themâu oddi mewn i ystod Cyfnod Allweddol 3
Strwythurwyd pob un ymchwiliad er mwyn hyrwyddo a chodi safonau sgiliau ymchwilio yn ogystal â sgiliau daearyddol eraill
o fewn Rhaglen Astudio Cyfnod Allweddol 3
Darperir canllawiau clir ar asesu wedi'u cyplysu â disgrifiadau lefel Cyfnod Allweddol 3
Mae'r ystod eang o weithgareddau yn hyrwyddo dysgu ymarferol ac yn datblygu y sgiliau meddwl a nodir yn y Fframwaith Sgiliau
Daw'r ymchwiliadau gyda chanllawiau manwl ar sut i'w gweinyddu a'u hasesu
Bydd yr adnoddau parod, hawdd eu llungopïo ddaw gyda phob uned yn arbed llawer o amser paratoi i athrawon
Taflenni adnoddau ar gael yn ogystal ar y CD-ROM amgaeedig

"Bydd y llyfr hwn yn adnodd gwerthfawr ac yn ysbrydoliaeth i athrawon a phlant."

Cefnogwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
. . . . . . . .

Ymchwilio i'n Byd (CA2) Ymchwilio i'n Byd (CA2) Ymchwilio i'n Byd (CA2) Ymchwilio i'n Byd (CA2) Ymchwilio i'n Byd (CA2)
Enghreifftiau o lyfr adnoddau'r athrawon

Resource Adnodd Adnodd Adnodd Adnodd
Enghreifftiau o'r llyfr adnoddau

Ymchwilio i'n Byd (CA2)

Datblygu Sgiliau Ymchwilio Daearyddiaeth Cyfnod Allweddol 2

Gan Eryl Samuel

Adnodd cyffrous i gefnogi Rhaglen Astudio Daearyddiaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Yn cefnogi'r agenda Sgiliau ac yn hybu dysgu gweithredol
Wyth pennod gyda dros 40 o weithgareddau wedi eu gosod mewn cyd-destun Cymreig
wedi eu cynhyrchu a'u treialu gan athrawon dosbarth profiadol
Amrywiaeth o strategaethau 'sgiliau meddwl' gyda chyfarwyddiadau hawdd eu deall
Adnoddau parod ar gyfer eu llungopïo gyda phob pennod
Bydd y llyfr yn arbed amser paratoi
Lawrlwytho adnoddau dethol yn rhad ac am ddim oddi wrth www.ngfl-cymru.org.uk

"Bydd y llyfr hwn yn adnodd gwerthfawr ac yn ysbrydoliaeth i athrawon a phlant."

Cefnogwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
. . . . . . . .


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
bocspostgap@btinternet.com

Ffôn: 01443 451517
Ffacs: 029 2086 5514

© Hawlfraint - Redstone Creative 2012-2015.
Cedwir pob hawl.

Ymwadiad

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!