Ymwadiad
Mae'r wefan hon ar gael i'r cyhoedd ei gweld ar y sail fod Gwasg G.Ap yn eithrio i'r graddau a ganiateir yn gyfreithlon bob cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o ddefnyddio'r wefan hon. Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau cywirdeb a chyflawnrwydd cynnwys y tudalennau ar y wefan hon, nid yw Gwasg G.Ap yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am golled a achosir o ganlyniad i ddibyniaeth a roddir ar unrhyw ran o'i chynnwys.

Polisi preifatrwydd
Trwy agor neu ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i delerau'r polisi preifatrwydd hwn. Rydym yn ymrwymo i barchu preifatrwydd y defnyddwyr sy'n ymweld â'r wefan hon ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd y defnydd cyfrifol a wneir o'r wybodaeth a gesglir ar y safle hwn. Pwrpas y polisi hwn, felly, yw esbonio i chi yn hytrach nag egluro ichi natur yr wybodaeth y byddwn yn ei chofnodi a'i chadw amdanoch chi a'r ffordd y bydd yn cael ei ddefnyddio. Rydym yn cadw'r hawl i newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd yn ôl ein disgresiwn.

Deddf Gwarchod Data 1998
Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn diffinio cyfrifoldebau cyfreithiol defnyddwyr data fel ni ein hunain. Mae'r Ddeddf yn rheoli'r casglu, storio, defnyddio a throsglwyddo data personol, er enghraifft, enw, cyfeiriad, e-bost, oed ac ati.

Cywirdeb
Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth bersonol a roddwch i ni. Mae gennych yr hawl i gael mynediad ac i gywiro eich manylion personol unrhyw adeg, ac os ydych yn dymuno gwneud hynny, cysylltwch â Gwasg G.Ap.

Rhannu eich data
Ni fyddwn yn gwerthu na rhentu eich manylion personol adnabyddadwy i unrhyw un.

Gwybodaeth ychwanegol
Gellir cysylltu ein safle ni â safleoedd perthnasol eraill, ac yn yr achosion hyn ni fydd y polisi preifatrwydd hwn yn weithredol yn achos y safleoedd eraill hyn, unwaith y byddwch yn ymgysylltu â hwy. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na rheolau preifatrwydd safleoedd eraill.

Data cyfanredol
Yn gyffredinol, mae ein gwasanaeth yn casglu yn awtomatig wybodaeth ynghylch niferoedd ac amlder ymwelwyr â'n gwefan. Dim ond fel cydgasgliad y byddwn yn defnyddio data o'r fath. Mae'r data yma a gesglir yn ein cynorthwyo i wella ein safle ar gyfer eich defnydd.

Newidiadau yn y polisi preifatrwydd
Os byddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd, byddwn yn nodi'r newidiadau hynny yma, fel y byddwch bob amser yn gwybod pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y gellid defnyddio'r wybodaeth honno ac a fyddwn yn ei datgelu i unrhyw un.

Yn ô'l i'r dudalen groeso